Användarvillkor på grävling.se

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på grävling.se’s webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för “Webbplatsen”) och sådana villkor som grävling.se’ i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av grävling.ses tjänster (”Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av Resurshjulet AB, org. nummer 556610-3429 (“grävling.se” eller “vi”).

Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Denna version av Användarvillkoren gäller från den 5 februari 2019. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

Dina personuppgifter
För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på grävling.se eller kontakta annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I grävling.se’s personuppgiftspolicy finns information om vilken information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter och rättigheter du har, till exempel i fråga om att få tillgång till dina personuppgifter. 

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

Tjänsterna tillhandahålls endast till företag  med ett svenskt org. nummer och som är godkända för F-skatt. För att ingå avtal om Tjänsterna måste du ha behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor. Tjänsterna tillhandahålls inte till  företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren tidigare av grävling.se tillhandahållna villkor eller lagar och regler.

Annonsering på grävling.se
I grävling.se’s Regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på grävling.se måste du följa reglerna för annonsering.

grävling.se förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Användargenererat innehåll
Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (“Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att grävling.se även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du grävling.se en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. grävling.se får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. grävling.se’s rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från grävling.se för grävling.se’s användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter
grävling.se, eller grävling.se’s licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material grävling.se’s exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från grävling.se.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från grävling.se.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring
All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS eller att driva telefonförsäljning till  grävling.se’s annonsörer och användare.

Ansvar
grävling.se garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför grävling.se’s kontroll och grävling.se ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. grävling.se kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annons- och marknadsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, hyra ut och hyra objekt och tjänster. grävling.se har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. grävling.se har heller ingen kontroll och kan således inte ansvara för att ett erbjudande, en försäljning , uthyrning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. grävling.se ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning
Du som användare åtar dig att hålla grävling.se skadeslöst och skadeståndslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt
När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på grävling.se måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom grävling.se’s tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. grävling.se’s tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats. 

Uppsägning
Tjänsten köps som ett årsabonnemang. Uppsägning måste ske senast innan abonnemangsperioden löper ut, annars förlängs abonnemanget ett år.

Överlåtelse
Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med grävling.se, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag.

Förändringar i Tjänsterna
grävling.se kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig grävling.se rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i Användarvillkoren
grävling.se kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning
Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter
grävling.se AB, Albacksvägen 2, 589 65 Bestorp

Regler för annonsering
grävling.se gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Annonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Publiceringstid: grävling.se’s tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen.

Granskning och kontroll av annonser och användare: grävling.se förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot grävling.se’s principer och anda. grävling.se förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av grävling.se.

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det självklart inte tillåtet att:

Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon. Likaså att använda grävling.se för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.

grävling.se kan komma att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. grävling.se kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor. grävling.se förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Återbetalning och tillgodo: Om en annons nekas publicering får du ett tillgodohavande på grävling.se motsvarande annonsens värde. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens org. nummer, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Om du inte önskar ett tillgodohavande kan du få återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot grävling.se’s regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Språk: Endast annonser på svenska och engelska tillåts.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är grävling.se’s egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Ändring av vara eller tjänst i annons: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till ett objekt/tjänst vid ändring av annonsen.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. grävling.se förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt grävling.se’s bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Kategorisering: Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). 

Tjänster: Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende Trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar). Detta kontrolleras inte av grävling.se. Köparen äger ansvar att själv kontrollera detta.

Olagligt marknadssättande/annonsering kan medföra böter eller fängelse.

Olagliga varor och tjänster: Varor och tjänster som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras.

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan grävling.se visa tilläggsinformation i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan kartinformation visas baserat på det postnummer du har angett och fordonsuppgifter kan visas upp med hjälp  av det registreringsnummer som du har angett för fordonet som annonseras. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system som tillhandahålls av tredje part och grävling.se tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna grävling.se om något inte stämmer.

Bilder och filmer: Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt.

Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till grävling.se varvid grävling.se får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras.

Cookies på grävling.se

Vad är en cookie?
En cookie är en liten rad text (en textfil) som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Gör du några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

Det finns två typer av cookie. Den ena lagras endast tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Den här typen av cookie används när besökaren loggar in på ex. en Kundportal.

Den andra typen sparas som en fil på din dator under en längre tid och används när du besöker webbplatsen igen. Denna cookie används för att spara eventuella inställningarna du har gjort på hemsidan.

Hur cookies används på grävling.se
Cookies används för att följa upp trafiken på webbplatsen i syfte att kunna förbättra den. Under tiden du är inne på webbsidan lagras sessionkakor i din dators minne. De försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information som till exempel e-post eller namn sparas om besökaren.

Vi lagrar ingen cookie-information och vi delar ingen information med utomstående part.

Hur du undviker cookies
Om du vill undvika cookies är det enklaste sättet att du i den webbläsare du använder ändrar i inställningarna för Internetsäkerhet.

Lagen om elektronisk kommunikation
För mer information om lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) kan du besöka
Post- och telestyrelsens hemsida.